2017/2018

KiwiSDR Basis Workshop Samstag, 13. Januar 2018 KiwiSDR Werner Büchli, HB9ACZV siehe auch PRIG News 4/2017 F...

KiwiSDR Set-up Workshop Samstag, ... KiwiSDR Werner Büchli, HB9ACZV siehe auch PRIG News 4/2017 Zeit: 10 - 12...